Adatvédelmi nyilatkozat

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az Antropos Mentálhygiénés Egyesület honlapján történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az Ön adatait a jelen nyilatkozatban és a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje. 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az Antropos Mentálhygiénés Egyesület 1113 Budapest, Tarcali utca 1/b. címére, vagy az info@antroposegyesulet.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. 

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-93907/2016

Az Antropos Mentálhygiénés Egyesület elkötelezett az egyes emberek, a közösségek és a társadalom lelki egészségének javításáért. Céljainak elősegítésére egy olyan szakmai kapcsolati hálózatot szándékozik felépíteni, amelynek révén a mentálhigiéné különböző területein dolgozók egymást megkereshetik szakmai tapasztalatcsere, tudományos együttműködés vagy bármely más, a segítő foglalkozásuk gyakorlásával közvetlenül és szorosan összefüggő célból. A kapcsolati háló alapját képező adatbázisba kizárólag mentálhigiénés segítő szakemberek és lelkigondozók kérhetik felvételüket az Antropos Mentálhygiénés Egyesület honlapján történő regisztrációval. Az adatbázishoz kizárólag a regisztráltak férhetnek hozzá. Az adatbázisban rögzített személyes adatokat kizárólag a bejelentkezettekkel való kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra lehet felhasználni, harmadik félnek azok nem adhatók át (továbbiakban: Adatbázis). Az adatokat az Antropos Mentálhygiénés Egyesület minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelenek számára hozzáférhetővé váljanak. 

A későbbiekben – az egyesület külön döntése alapján – elkészül az adatbázis nyilvános, honlapon közzétett változata is, amely az ehhez hozzájárulók adatait tartalmazza. A hozzájárulást a zárt adatbázisba való regisztráció során, vagy később, erre irányuló külön nyilatkozattal lehet megtenni (továbbiakban: Nyilvános adatbázis).

1. ADATKEZELŐ

Az adatkezelő neve:
Antropos Mentálhygiénés Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe:
Székhely: 1113 Budapest, Tarcali utca 1/b.
Elérhetőség:
Email: info@antroposegyesulet.hu

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) az Adatkezelő által üzemeltetett http://www.antroposegyesulet.hu/ oldalon (a továbbiakban: Weboldal), a Mentálhigiénés segítő szakemberek és lelkigondozók adatbázisába (továbbiakban: Adatbázis) felvételt kérő (Regisztráló) jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályokat és adatvédelmi tájékoztatót tartalmazza. 

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Regisztráló 7. pont szerinti, az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a regisztráló magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a regisztráló személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását. Az Adatkezelő a Regisztráló személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli. 

A regisztráló a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez, a 7. pontban foglalt adatok Adatbázisba vételéhez, valamint erre irányuló külön hozzájárulás esetén a nyilvánosságra hozatalához.  A regisztráló kijelenti, hogy az általa a regisztrációnál megadott elérhetőségeken keresztüli Adatkezelővel történő kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

3. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Weboldalon közzétett tájékoztatás mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi.

4. REGISZTRÁCIÓ

Az Adatbázis megfelelő szaktudással és szakmai tapasztalattal rendelkező mentálhigiénés segítő szakemberek és lelkigondozók elérhetőségét biztosítja. Erre figyelemmel az Adatbázisba való felvétel regisztrációhoz, és annak elfogadásához kötött. 

A Regisztráció a Weboldalon keresztül történik a megfelelő menüpont alatt. Az Adatkezelő annak a Magyarországon mentálhigiénés segítő szakember vagy lelkigondozó felsőfokú végzettséget szerzett személynek a regisztrációját fogadja el, aki
- az alapfoglalkozásához szorosan kapcsolódva, vagy azzal azonos tartalommal más keretek között, vagy önálló tevékenységként
- rendszeresen segítő beszélgetést, segítő kapcsolatot nyújt a hozzá forduló klienseknek, vagy közösségszervező munkát végez, és
- mentálhigiénés segítő szakember vagy lelkigondozó végzettségét a regisztráció során a diplomamásolattal igazolja, és
- regisztrációja elfogadását az Adatkezelő elnöksége az erre vonatkozó külön szabályzat szerint támogatja. 

A végzettség igazolása a regisztráció részeként, a diplomamásolat elektronikus rendelkezésre bocsátásával történhet meg. A diplomamásolatot, és az abban foglalt adatokat az Adatkezelő kizárólag a regisztráció keretében a regisztráció céljából kezelheti, másnak nem adhatja át, abba senki számára nem engedhet betekintést, és a regisztráció elfogadásával egyidejűleg azonnal törli. 

A regisztráció elfogadásáról, vagy elutasításáról a regisztráló a megadott e-mailcímére értesítést kap. Adatkezelő jogosult a regisztrációt elutasítani, ha a regisztráló a fenti feltételeknek nem felel meg. A regisztráció elutasítása esetén a regisztráló által megadott adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, azokat a továbbiakban nem kezelheti. 

Az Adatbázisba annak az adatai kerülhetnek be, akinek regisztrációját az Adatkezelő elfogadta, a Regisztráció során a szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit (a továbbiakban: Regisztrált Segítő). 

Az Adatkezelő a regisztráció elfogadását követően egy első üdvözlő üzenetet küld a megadott e-mail címre, melyben a Regisztráció elfogadásáról ad értesítést, és tájékoztatást arról, hogy az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével – amennyiben a Regisztrált Segítő ezen időn belül az Adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatában nem tiltakozik – az adatai megjelennek az Adatbázisban, illetve a Nyilvános Adatbázisban.

5. REGISZTRÁLÓ NYILATKOZATAI

A Regisztráló a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 

A Regisztráló kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogát nem sértik. A Regisztráló egyedül felelős az általa az Adatkezelőnek megadott személyes és egyéb adatokért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen adatközlésből vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben. 

A Regisztráló a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott, 7. pontban így megjelölt adatait Adatkezelő az Adatbázisban rögzítse, és az Adatbázis részeként azokat valamennyi Regisztrált Segítő számára hozzáférhetővé tegye.
Erre irányuló külön nyilatkozattal a Regisztráló hozzájárulhat ahhoz, hogy a 7. pontban így megjelölt adatait az Adatkezelő a Nyilvános adatbázisban rögzítse, és azokat a Nyilvános adatbázis részeként a Weblapon bárki számára hozzáférhetővé tegye.

A Regisztrált Segítő az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségeken. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő a Regisztrált Segítő adatait törli az Adatbázisból, és biztosítja, hogy az adatokhoz a továbbiakban senki ne férhessen hozzá.

6. ADATKEZELÉSI CÉLOK

Az Adatkezelő a Regisztrált Segítő személyes adatait kizárólag az Adatbázis létrehozása és a Regisztrált segítők számára való hozzáférhetővé tétele, illetve a Nyilvános Adatbázisban rögzített adatok esetében a Weblapon való nyilvánosságra hozatal céljából, a Regisztrált Segítőkkel való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele érdekében kezeli. Más célra az adatokat nem használhatja fel.

7. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Regisztráció során a Regisztráló önkéntesen ad meg. 

Az Adatkezelő a Regisztráló alábbi személyes adatait kezeli:
(1) vezeték- és utónév
(2) alapvégzettség, segítő foglalkozás megnevezése, módszertani jártasság
(3) levelezési cím
(4) segítő foglalkozás végzése szerinti megye és település
(5) segítő foglalkozás szerinti munkahely, vagy egyéb szervezet megnevezése
(6) telefonszám (nem kötelező megadni)
(7) e-mailcím
(8) a Regisztráló által az adatbázisokhoz való hozzáférés során használandó felhasználónév és jelszó
(9) a mentálhigiénés segítő szakember vagy lelkigondozó diploma másolata 

A Regisztráció – a telefonszám kivételével – csak a fenti adatok hiánytalan megadása esetén fogadható el. 

A Regisztráció elfogadását követően az Adatbázisba, illetve a Nyilvános adatbázisba az (1), (2), (4), (5), (6) és (7) pont szerinti adatok kerülnek be. 

8. KAPCSOLATTARTÁS

A Regisztráló által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:
- az adatbázisok működésével összefüggő rendszerüzenetek;
- regisztráció és annak elutasítása vagy jóváhagyási visszaigazolása és a felhasználói fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés;
- válaszok kért információkra, adatbázissal kapcsolatos információk.

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés jogalapja a Regisztráló adatkezeléshez való hozzájárulása, amelyet az Adatkezelő megadottnak tekint azzal, hogy a Regisztráló a Regisztráció során megadja az adatait. Adatkezelő a Regisztrált Segítő adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában meghatározott célok érdekében mindaddig kezeli, amíg a Regisztrált Segítő az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja, illetve nem kéri adatai törlését az adatbázisból. 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Regisztrált Segítő jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Regisztrált Segítő önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

10. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Regisztráló adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

11. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Adatkezelő az Adatbázis adatait a Regisztrált Segítők számára teszi hozzáférhetővé, a Nyilvános adatbázis adatait pedig nyilvánosságra hozza. Egyéb módon az adatokat nem továbbítja.

12. REGISZTRÁLT SEGÍTŐK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETőSÉGEK

A Regisztrált Segítő tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A Regisztrált Segítő tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Regisztrált Segítő az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Regisztrált Segítőnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás kiterjed a Regisztrált Segítő adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

(b) Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Regisztrált Segítő ––kéri. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Regisztrált Segítő saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Regisztrált Segítő önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti.

13. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK

(a) Tiltakozási jog
Bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével –a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli. Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Regisztrált Segítő jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Regisztrált Segítő a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.